CLOSE

Search form

linkedin twitter youtube

Nosaltres
Codi ètic

Benvolgut col·laborador,

Benvolguda col·laboradora,

 

Transgourmet, com a líder de la distribució alimentària a Espanya, sempre ha estat compromès a exercir les seves activitats amb honradesa, integritat, respecte per als seus competidors i d'acord amb la legislació vigent.

 

Aquest compromís ha de reflectir-se en totes les persones que col·laboren o treballen al nostre grup. Amb la finalitat d’unificar i reflectir per escrit el significat de la conducta íntegra i responsable, Transgourmet s’ha dotat d’aquest Codi Ètic.

 

El contingut pretén plasmar els principis i valors que han de guiar el comportament de totes les persones treballadores, així com els seus proveïdors, clients, distribuïdors, professionals externs i representants de Transgourmet.

 

El compromís de Transgourmet amb el seu entorn mediambiental i socioeconòmic és un valor irrenunciable que concedeix molta importància al tracte just dels/de les treballadors/es, els clients i proveïdors, les autoritats, inversors i el públic en general.

 

Vull que aquest Codi Ètic sigui respectat per tots el que formem l’equip de Transgourmet.

 

 

Tot seguit, podreu trobar un resum sobre les preguntes més freqüents en relació amb el nostre Codi Ètic. Podeu consultar-ne el contingut íntegre aquí.

Quin és el seu objectiu?

L’objectiu del Codi Ètic és establir les pautes d’actuació en el desenvolupament diari de la feina a Transgourmet i en el desenvolupament de les activitats de Transgourmet, basant-nos en els principis d’integritat, honestedat i transparència i amb total respecte a la Llei.

A qui va dirigit?

Es dirigeix a totes les persones que treballen per i actuen en nom de Transgourmet: administradors, directius, treballadors i/o personal extern vinculat.

 

També es promourà el contingut d’aquest Codi a totes les empreses que estiguin vinculades a Transgourmet, així com els proveïdors, empreses col·laboradores i contraparts amb les que Transgourmet es relacioni.

Quin és el comitè ètic i quines són les seves funcions?

El Comitè Ètic és l’òrgan encarregat de controlar i gestionar el compliment del Codi Ètic, i de vetllar perquè aquest sigui conegut, comprès i respectat per totes les persones que treballen o estan vinculades a Transgourmet.

 

Els seus membres han de:

 • Actuar amb independència i imparcialitat.

 • Mantenir la confidencialitat de totes les dades i accions que es duguin a terme.

 • Assegurar la no represàlia d’aquells treballadors que facin qualsevol consulta o informin de bona fe sobre qualsevol suposada irregularitat.

De quins canals d’informació, consulta i denúncia disposa Transgourmet i quina és la seva funció?

Els canals d’informació, consulta i denúncia, gestionats pel Comitè Ètic, permeten que qualsevol treballador o persona vinculada a Transgourmet, pugui:

 • Consultar dubtes sobre el Codi Ètic o altres normatives.

 • Comunicar incompliments o incidències del Codi Ètic o d’altres normatives.

 • Denunciar fets que puguin ser considerats constitutius de delictes.

 

Els canals d’informació, consulta i denúncia de Transgourmet són:

 • Correu electrònic: canal.etico@gmfood.es

 • Correu postal: Transgourmet (Comitè Ètic). Ref. Canal Ètic. Pol. “Empordà Internacional” C/ Germans Miquel, s/n 17469 Vilamalla (Girona).

 • Comunicació o denúncia vehiculada a través del personal de la Direcció de Recursos Humans i Corporativa de Transgourmet.

 • Emplenant el formulari d’ aquest portal Web, amb la possibilitat de fer-ho totalment anònima garantint en tot moment la confidencialitat de les dades.

 

Podeu consultar el contingut íntegre de la política del Canal Ètic (Canal de Denúncies) aquí.

Quina responsabilitat tenen els treballadors/es o persones vinculades a Transgourmet?

Qualsevol persona vinculada a Transgourmet té les següents obligacions:

 • Conèixer, comprendre i actuar d’acord amb les pautes descrites al Codi Ètic. 

 • Quan el nom de Transgourmet es relacioni amb altres empreses, s’haurà d’informar de l’existència del Codi, i de la importància d’actuar de conformitat amb les seves conductes.

 • Informar al Comitè Ètic, a través dels canals d’informació, de totes aquelles situacions, de les que tingui coneixement, que puguin incomplir el Codi Ètic.

 • Proporcionar al Comitè Ètic la informació necessària que li permeti determinar el compliment o no del Codi.

 • Comunicar al Comitè Ètic, qualsevol situació en la que es vegi involucrada, ja sigui com a investigada, acusada o condemnada en algun procediment penal, o en expedients administratius sancionadors dels organismes superiors de Transgourmet. 

Quins són els principis rectors i pautes de conducta de Transgourmet?

Els principis que han de regir l’actuació a Transgourmet són: la integritat, l’honestedat, la transparència i la bona fe.

 

Les pautes de comportament establertes a Transgourmet són:

 • Actuar de conformitat amb les Lleis aplicables i la normativa interna, sobretot en matèria de seguretat, salut i medi ambient.

 • Protegir els drets humans i laborals, tant dels treballadors/es com de tercers.

 • Garantir la igualtat d’oportunitats.

 • Evitar situacions en les que pugui haver-hi conflicte entre els interessos personals del treballador/a i Transgourmet.

 • Actuar amb els criteris d’imparcialitat i objectivitat, en especial, en l’àmbit de compres i contractació de serveis.

 • Rebutjar qualsevol regal, atenció, descompte o invitació.

 • Promocionar els productes de Transgourmet en base a les seves característiques reals i objectives i sense desacreditar als nostres competidors.

 • Complir amb totes les lleis de defensa de la competència.

 • Seguir les bones pràctiques en matèria fiscal, evitar conductes fraudulentes i col·laborar amb les autoritats quan ens puguin sol·licitar informació.

 • Respectar escrupolosament el secret professional i la confidencialitat de la informació que tingui aquest caràcter.

 • Vetllar per la protecció pròpia i la d’aquells que formen part del nostre entorn, incloent contractistes i proveïdors, en matèria de seguretat i salut. 

 • Fer servir els mitjans tecnològics que Transgourmet posa a disposició del treballador/a per a finalitats exclusivament professionals.

 • Utilitzar i protegir de forma adequada les instal·lacions i material de Transgourmet, garantint-ne un ús eficient i apropiat.

 • Respectar la neutralitat política de la societat.

 • Mantenir una dedicació exclusiva en cas d’ocupar una posició de director o gerent.

Quin és el model de prevenció de delictes penals de Transgourmet?

Transgourmet ha implantat un Model de Prevenció de Delictes dotat dels elements necessaris per a prevenir i/o detectar la realització de conductes no permeses i/o il·legals que puguin suposar la responsabilitat penal de Transgourmet.

 

El model recull:

 1. Els delictes que Transgourmet podria cometre segons l’art. 31 bis del Codi Penal.

 2. Les principals polítiques, normatives i controls específics que Transgourmet ha dissenyat per evitar que es cometin aquests possibles delictes.

 3. La manera en què Transgourmet realitza el control, supervisió i actualització del Model de Prevenció, que el Consell d'Administració té delegat al Comitè Ètic, sota la supervisió del Responsable de Prevenció de Delictes (Compliance Officer) i el control d'Auditoria Interna.

 4. El canal de denúncies a través del qual es poden presentar consultes i/o denúncies.

 5. El sistema disciplinari de Transgourmet en relació al Model de Prevenció.

 6. La verificació i millora contínua i periòdica del model.

 7. La formació i comunicació en matèria de riscos penals.

 

Podeu consultar el contingut íntegre del nostre Model de Prevenció de Delictes aquí.

Quina és la vigència del Codi Ètic?

El Codi Ètic és d’aplicació fins que no se n’aprovi la seva anul·lació.

 

El Comitè de Direcció revisarà i actualitzarà el Codi periòdicament, tenint en compte les propostes i suggeriments que facin els/les treballadors/es i d’acord amb les noves relacions i obligacions que adquireixi Transgourmet.

 

Les aprovacions definitives de cada una de les actualitzacions del Codi Ètic seran fetes pel Consell d'Administració de Transgourmet.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a canal.etico@transgourmet.es o a través del següent formulari:

Aquest camp és obligatori*