Vés al contingut

Codi ètic

El compromís de tots

Transgourmet Ibérica té el ferm compromís d’exercir cada dia  les seves activitats amb  honradesa, integritat, transparència i respecte pels altres. Són principis bàsics que formen part de la nostra Política de Responsabilitat Social Corporativa. 

Aquest compromís es reflecteix en el nostre Codi Ètic, que té com a objecte proporcionar una guia deontològica a totes les persones que col·laboren o treballen a la companyia, unificant i defensant els principis i valors que han de regir la seva activitat.

Per afavorir l’aplicació del Codi Ètic, disposem del Canal Ètic i del Model de Prevenció de Delictes, una aposta per la gestió íntegra i responsable de la plantilla, així com dels proveïdors, clients, distribuïdors, professionals externs i representants.

Preguntes freqüents

Quin és l'objectiu del Codi Ètic?

Establir les pautes d’actuació en l’exercici diari de la seva feina i en el desenvolupament de les activitats de la companyia, basant-se en els principis d’integritat, honestedat i transparència, i amb total respecte a la Llei.

A qui va dirigit?

S’adreça a totes les persones que treballen per a i actuen en nom de Transgourmet Ibérica: administradors, equip directiu, plantilla i/o personal extern vinculat.

També es promourà el contingut del Codi Ètic a totes les empreses que estiguin vinculades a la companyia, així com als proveïdors, empreses col·laboradores i contraparts amb què ens relacionem.

Què és el Comitè Ètic i quines són les seves funcions?

El Comitè Ètic és l’òrgan encarregat de controlar i gestionar el compliment del Codi Ètic, i de vetllar perquè sigui conegut, comprès i respectat per totes les persones que treballen o estan vinculades a Transgourmet Ibérica.

Els seus membres hauran de:

 • Actuar amb independència i imparcialitat.
 • Mantenir la confidencialitat de les dades i accions que duguin a terme.
 • Assegurar la no represàlia a aquelles persones que facin alguna consulta o informin de bona fe sobre qualsevol suposada irregularitat.
Quins són els canals d'informació, consulta i denúncia, i la seva funció?

Els canals d’informació, consulta i denúncia, gestionats pel Comitè Ètic, permeten que qualsevol treballador o persona vinculada a Transgourmet Ibérica pugui:

 • Consultar els dubtes sobre el Codi Ètic o altres normatives.
 • Comunicar incompliments o incidències del Codi Ètic o d’altres normatives.
 • Denunciar fets que puguin ser considerats constitutius de delictes.

Els canals d’informació, consulta i denúncia són:

 • Correu electrònic: canal.etico@transgourmet.es
 • Correu postal: Transgourmet Ibèrica (Comitè Ètic). Ref. Canal Ètic. Pol. “Empordà Internacional” C/ Germans Miquel, s/n 17469 Vilamalla (Girona).
 • Comunicació o denúncia vehiculada a través del personal de la Direcció de Recursos Humans i Corporativa de Transgourmet o Auditoria Interna.
 • Omplir el formulari d’aquest portal web, amb la possibilitat de fer-ho de manera totalment anònima, garantint-vos en tot moment la confidencialitat de dades.

Podeu consultar el contingut íntegre de la política del Canal Ètic (Canal de Denúncies) aquí.

Quina responsabilitat tenen els treballadors/es o persones vinculades a la companyia?

Qualsevol persona vinculada a Transgourmet Ibérica té les obligacions següents:

 • Conèixer, comprendre i actuar sota les pautes descrites al Codi Ètic.
 • Informar de l’existència del Codi Ètic i de la importància d’actuar d’acord amb les conductes, quan en nom de Transgourmet Ibèrica es relacioni amb altres empreses.
 • Informar el Comitè Ètic, a través dels canals establerts, de totes aquelles situacions que poguessin incomplir el Codi Ètic.
 • Proporcionar al Comitè Ètic la informació necessària que li permeti determinar el compliment o no del Codi.
 • Comunicar al Comitè Ètic qualsevol situació en què es vegi involucrada, ja sigui com a investigada, acusada o condemnada en algun procediment penal o en expedients administratius sancionadors dels organismes superiors de Transgourmet Ibérica.
Quins són els principis rectors i pautes de conducta?

Els principis que han de regir l’actuació a Transgourmet Ibèrica són: la integritat, l’honestedat, la transparència i la bona fe.

Les pautes de comportament establertes són:

  < li>Actuar d’acord amb les lleis aplicables i la normativa interna, sobretot en matèria de seguretat, salut i medi ambient.
 • Protegir els drets humans i laborals, tant de la plantilla com de tercers.
 • Garantir la igualtat d’oportunitats.
 • Evitar situacions en què hi pugui haver-hi conflicte entre els interessos personals del treballador/a i els de la companyia.
 • Actuar amb els criteris d’imparcialitat i objectivitat, en especial, en l’àmbit de compres i contractació de serveis.
 • Rebutjar qualsevol regal, atenció, descompte o invitació.
 • Promocionar els productes de Transgourmet Ibèrica sobre la base de les seves característiques reals i objectives, i sense desacreditar els nostres competidors.
 • Complir totes les lleis de defensa de la competència.
 • Seguir les bones pràctiques en matèria fiscal, evitar conductes fraudulentes i col·laborar amb les autoritats quan ens puguin sol·licitar informació.
 • Respectar escrupolosament el secret professional i la confidencialitat de la informació que tingui aquest caràcter.
 • Vetllar per la protecció pròpia i la dels que formen part del nostre entorn, incloent contractistes i proveïdors, en matèria de seguretat i salut.
 • Usar els mitjans tecnològics que Transgourmet Ibérica posa a disposició de la plantilla per a fins exclusivament professionals.
 • Utilitzar i protegir de forma adequada les instal·lacions i material de la companyia, garantint-ne l’ús eficient i apropiat.
 • Respectar la neutralitat política de la societat.
 • Mantenir una dedicació exclusiva en cas d’ocupar una posició de director/a o gerent.
Quin és el model de prevenció de delictes?

Transgourmet Ibérica ha implantat un Model de Prevenció de Delictes, dotat dels elements necessaris per prevenir i detectar la realització de conductes no permeses o il·legals que puguin suposar un risc per a la companyia.

El Model recull :

 • Els delictes pels quals pogués ser imputat Transgourmet respecte a les activitats que realitza.
 • Les principals polítiques, normatives i controls específics que la companyia ha dissenyat per evitar que es cometin aquests possibles delictes.
 • El procediment per dur a terme el control, la supervisió i l’actualització del Model de Prevenció, funció que el Consell d’Administració té delegada al Comitè Ètic, sota la supervisió del responsable de Prevenció de Delictes (Compliance Officer) i el control d’Auditoria Interna.
 • El canal de denúncies on poden presentar-se consultes o denúncies.
 • El sistema disciplinari en relació amb el Model de Prevenció.
 • La verificació i millora contínua i periòdica del model.
 • La formació i comunicació en matèria de compliment de la normativa jurídica.

Model de Prevenció de Delictes.

Quina és la vigència del Codi Ètic?

El Codi Ètic estarà vigent fins a l’aprovació de la seva anul·lació. És responsabilitat del Comitè de Direcció la seva revisió i actualització periòdica, tenint en compte les propostes i suggeriments realitzats per la plantilla i conforme les noves relacions i obligacions que adquireixi la companyia.

Les aprovacions definitives de cadascuna de les actualitzacions del Codi Ètic seran realitzades pel Consell d’Administració de Transgourmet Ibèrica.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a canal.etico@transgourmet.es o a través del següent formulari:

Pots posar-te en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a canal.etico@transgourmet.es o a través d'aquest formulari:

T’informem que totes les denúncies que es presentin a través d’aquesta bústia podran ser anònimes, garantint en tot moment la confidencialitat de les mateixes. Transgourmet Ibèrica S.A.U. tractarà les dades personals facilitades per tramitar, investigar i donar seguiment a les denúncies presentades, trobant-se legitimats aquests tractaments al teu consentiment o el compliment normatiu. Les teves dades podran ser cedides a empreses participades i del grup Transgourmet, així mateix poden ser comunicades a les administracions públiques i als jutjats i tribunals en els casos previstos per la Llei, podent realitzar transferències internacionals que garanteixen un nivell de seguretat adequat. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades en qualsevol moment. Més informació a següent enllaç.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!